آخرين مصوبات كميسيون هم ارزي رشته ها براساس عنوان مدرك تحصيلي دانشگاه ها


آخرين مصوبات كميسيون هم ارزي رشته ها براساس عنوان مدرك تحصيلي دانشگاه ها
متن: براساس تبصره ۲ ماده ۷ قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان جدول كد رشته هاي مختلف و نوع پروانه اشتغال بكار (اعم از اصلي يا
مرتبط) براساس عنوان مدرك تحصيلي دانشگاهي و آخرين مصوبات كميسيون هم ارزي رشت هها از دفتر سازما نهاي مهندسي و امور
بين الملل وزارت مسكن و شهرسازي به كليه سازمان هاي نظام مهندسي ساختمان استان ها به شرح زير ابلاغ شد:
مصوبات كميسيون ماده ۷ قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان
۱ - به فارغ التحصيلان رشته هاي اصلي و مرتبط با مهندسي در يكي از رشته هاي ساختمان مطابق جدول كد رشته ها (پيوست ۱)، پروانه
اشتغال بكار تعلق مي گيرد. براي ديگر فارغ التحصيلان رشته هاي مرتبط نيز براساس نظر كميسيون هم ارزي رشته ها، وضعيت صدور
و يا تمديد پروانه اشتغال بكار آنها مشخص خواهد شد.
۲ - مدارك لازم جهت طرح و بررسي در كميسيون هم ارزي رشته ها، مطابق پيوست ( ۲) مي باشد.
۳ - دانش آموختگان رشته هاي اصلي اعم از فارغ التحصيلان دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي دولتي و دانشگاه آزاد اسلامي كه م دارك
تحصيلي آنها مورد تأييد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري بوده و ميانگين كل نمرات آنها كمتر از ۱۲ باشد. در صورتيكه عنوان معادل
در مدرك تحصيلي ايشان قيد نشده باشد مي توانند پروانه اشتغال بكار مهندسي با كد اصلي دريافت نمايند.
۴ - فهرست واحدهاي درسي مصوب كميسيون هم ارزي رشته هاي جهت تطبيق با رشته ها اصلي مهندسي و صدور پروانه اشتغال بكار
۵ و ۶ تعيين گرديده ،۴ ، مهندسي (و مرتبط با مهندسي) عمران، تأسيسات مكانيكي، تأسيسات برقي و معماري مطابق پيوست هاي ۳
است.
۵ - كليه متقاضياني كه واحدهاي درسي را مطابق جداول مربوط به آن گذرانيده اند، مي توانند با ارائه ريز نمرات تأييد شده از سوي
دانشگاه محل تحصيل خود به دفتر سازمان هاي مهندسي و امور بين الملل، درخواست صدور يا تمديد پروانه اشتغال بكار مهندسي
نمايند و در صورت وجود كسر واحد مي توانند فقط پس از بررسي در كميسيون هم ارزي رشته ها و كسب نظر موافق كميسيون مذكور،
جهت گذرانيدن كسر واحدها در يكي از دانشگاه هاي معتبر براي حداكثر ۴ درس معادل ۱۰ واحد اقدام نمايند.
بديهي است براي اشخاصي كه بدون كسب نظر موافق كميسيون مبادرت به گذرانيدن كسري واحدها نمايند، هيچ گونه حقي ايجاد
نخواهد شد.
۶ - جهت معرفي كسري واحدها توسط كميسيون هم ارزي رشته ها، معدل كل تحصيلي براي دانشگا ههاي دولتي حداقل ۱۴ و براي
دانشگاه هاي آزاد اسلامي حداقل ۱۵ الزامي مي باشد.
۷۷ و /۱۰/ ۶۹ از دانشگاه اميركبير به استناد صورتجلسه مورخ ۱ - ۷ - به فارغ التحصيلان رشته دبيري فني عمران در سالهاي ۷۱
۷۷ براي تمديد، صدور و /۱۲/ فارغ التحصيلان رشته مذكور از دانشگاه هاي شهيد رجايي و مازندران به استناد صورتجلسه مورخ ۲۳
ارتقاء، پروانه اشتغال بكار مهندسي اصلي با كد ۳۰۰ تعلق مي گيرد.
۸ - به فارغ التحصيلان يكي از رشته هاي اصلي ساختمان (داخل كشور) كه طي دوره هاي آزاد آموزش عالي (غيررسمي) كه به تصويب
وزارت علوم، تحقيقات و فناوري رسيده و در اسفند سال ۱۳۷۰ به دانشگا هها ابلاغ گرديده و كلمه معادل در گواهينامه اين
فارغ التحصيلان قيد شده است، پروانه اشتغال بكار مهندسي (اصلي) در رشته مربوط به آن تعلق مي گيرد.
- به اشخاصي كه تاريخ فارغ التحصيلي ايشان قبل از اسفند ماه ۱۳۷۰ باشد پروانه اشتغال بكار مرتبط با مهندسي در رشته مربوطه
تعلق مي گيرد.
- چنانچه معدل كل آنها زير ۱۲ باشد، فقط پروانه اشتغال بكار مرتبط تعلق مي گيرد.
۹ - دارندگان مدرك كارشناسي ناپيوسته در رشته هاي مرتبط با تأسيسات برقي و يا مكانيكي، امكان گذرانيدن كسري واحدها را نخواهند
داشت.
۱۰ -ارتقاء پايه پروانه اشتغال بكار اشخاص حقيقي پايه سه و دو به پايه يك كه داراي ۱۲ سال سابقه كار حرف ه اي پس از فراغت از
تحصيل بوده و دوره هاي آموزشي مربوط به ارتقاء پايه مذكور را گذرانيده اند بلامانع م يباشد. بديهي است دارندگان پروانه اشتغال بكار
مهندسي پايه سه با داشتن ۷ سال سابقه كار حرفه اي پس از فراغت از تحصيل و گذرانيدن دوره هاي آموزشي مربوط به ارتقاء پايه
مي توانند نسبت به ارتقاء پايه دو اقدام نمايند.
٢
۱۱ -مهندساني كه قبل از اخذ مدرك كارشناسي داراي سابقه كار با مدرك كارداني باشند، در صورتي كه داراي مدرك تحصيلي كارداني
معماري و كارشناسي عمران (يا بالعكس) باشد، سابقه كار كارداني براي دريافت پروانه اشتغال بكار مهندسي فقط براي تعيين حدود
صلاحيت نظارت به ازاء هر پنج سال، يك سال و حداكثر ده سال مورد محاسبه قرار مي گيرد.
۱۲ -كليه فارغ التحصيلان كارشناسي رشته مهندسي علمي- كاربردي عمران- تأسيسات آبي (يا ساختمان هاي آب ي) از دانشگاه شهيد
عباسپور در صورت ارائه مدرك تحصيلي مورد تأييد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري مي توانند پروانه اشتغال بكار مرتبط با مهندسي
عمران (با كد ۳۲۰ ) دريافت نمايند.
۱۳ -به فارغ التحصيلان رشته هاي مهندسي علمي-كاربردي عمران- آب و فاضلاب و علمي- كاربردي عمران- سد و شبكه از دانشگاه
شهيد عباسپور پروانه اشتغال بكار مهندسي عمران و يا مرتبط با آن تعلق نم يگيرد.
۱۴ -به فارغ التحصيلان دوره كارشناسي ناپيوسته عمران-عمران (بورسيه جهاد سازندگي) از دانشگاه صنعتي اميركبير با ارزشيابي معادل
كارشناسي عمران، پروانه اشتغال بكار مرتبط با مهندسي عمران با كد ( ۳۸۰ ) تعلق مي گيرد.
۱۵ -به فارغ التحصيلان كارشناسي مهندسي عمران- راهداري از دانشگاه علم و صنعت ايران پروانه اشتغال بكار مرتبط با مهندسي عمران
با حدود صلاحيت فقط نظارت در پايه ۳، تعلق مي گيرد.
۱۶ -به فارغ التحصيلان كارشناسي مهندسي عمران – آب با مدرك تحصيلي كارشناسي ارشد مهندسي عمران – سازه و يا عمران – زلزله
پروانه اشتغال بكار مهندسي عمران با كد اصلي ( ۳۰۰ ) تعلق مي گيرد.
۱۷ -به فارغ التحصيلان كارشناسي ارشد مهندسي عمران- سازه هاي هيدروليكي (مهندسي عمرا ن- آب) كه داراي مدرك تحصيلي
كارشناسي آّبياري باشند، پروانه اشتغال بكار مهندسي عمران و يا مرتبط با عمران تعلق نمي گيرد.
۱۸ -به فارغ التحصيلان كارشناسي عمران روستايي فقط پروانه اشتغال بكار مرتبط با مهندسي عمران تعلق مي گيرد.
۱۹ -متقاضيان دريافت پروانه اشتغال بكار مهندسي با كد اصلي رشته عمران آب كه فارغ التحصيل قبل از سال ۷۶ مي باشند، در صورت
گذرانيدن درس زلزله ( ۳ واحد) مي توانند كد اصلي دريافت نمايند.
۲۰ -به فارغ التحصيلان رشته علمي كاربردي ساختمان فقط پروانه اشتغال بكار مرتبط با مهندسي عمران (با كد ۳۸۰ ) تعلق م يگيرد و
همچنين در صورت گذرانيدن دروس تخصصي پروانه محاسبات به آنها تعلق نمي گيرد.
۲۱ -به دارندگان مدرك تحصيلي كارشناسي مهندسي آب و فاضلاب و يا سد و شبكه با مدرك كارشناسي ارشد سازه يا زلزله، پايه سه
نظارت تعلق مي گيرد.
۲۲ -به فارغ التحصيلان كارشناسي ناپيوسته مهندسي ساختمان پروانه مرتبط با مهندسي عمران (با كد ۳۸۰ ) تعلق مي گيرد.
۲۳ -فارغ التحصيلان مهندسي خط و سازه هاي ريلي از دانشكده راه آهن دانشگاه علم و صنعت ايران مي توانند پروانه اشتغال بكار مرتبط با
مهندسي عمران با حدود صلاحيت نظارت پايه سه بدون امكان ارتقاء دريافت نمايند.
۲۴ -فارغ التحصيلان كارشناسي ارشد محيط زيست نمي توانند از سنوات كارشناسي ارشد براي دريافت صلاحيت نظارت يا محاسبه استفاده
نمايند.
۲۵ -فارغ التحصيلان كارشناسي ارشد سازه هاي دريايي نمي توانند از سنوات كارشناسي ارشد براي صدور و يا ارتقاء استفاده نمايند.
۲۶ -به فارغ التحصيلان رشته مهندسي مكانيك-مكانيك ماشينها از دانشگاه علم و صنعت ايران پروانه اشتغال بكار مرتبط با مهندسي
تأسيسات مكانيكي ساختمان با كد ( ۴۱۰ ) تعلق مي گيرد.
۲۷ -به فارغ التحصيلان رشته مهندسي مكانيك- كشتي سازي پروانه اشتغال بكار مهندسي تأسيسات مكانيكي ساختمان و يا مرتبط با آن
تعلق نمي گيرد.
۲۸ -به فارغ التحصيلان رشته مهندسي مكانيك- نيروگاه پروانه اشتغال بكار مهندسي تأسيسات مكانيكي ساختمان و يا مرتبط با آن تعلق
نم يگيرد.
۲۹ -به فارغ التحصيلان رشته مكانيك- ساخت و توليد پروانه اشتغال بكار مهندسي تأسيسات مكانيكي ساختمان و يا مرتبط با آن تعلق
نم يگيرد.
٣
۳۰ -به فارغ التحصيلان كارشناسي مهندسي شيمي- طراحي فرآيندها، پروانه اشتغال بكار مهندسي تأسيسات مكانيكي ساختمان و يا
مرتبط با آن تعلق نمي گيرد.
۳۱ -به فارغ التحصيلان رشته مهندسي مكانيك- تأسيسات تهويه و تبريد پروانه اشتغال بكار مهندسي تأسيسات مكانيكي ساختمان (با كد
۴۰۰ ) تعلق نمي گيرد.
۳۲ -به فارغ التحصيلان رشته مهندسي مكانيك- تأسيسات حرارتي و برودتي پروانه اشتغال بكار مهندسي تأسيسات مكانيكي ساختمان (با
كد ۴۱۰ ) تعلق مي گيرد.
۳۳ -به فارغ التحصيلان رشته كارشناسي مهندسي جريه راه آهن پروانه اشتغال بكار مرتبط با مهندسي تأسيسات مكانيكي ساختمان (با كد
۴۱۰ ) تعلق مي گيرد.
از دانشگاه هاي مورد تأييد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري پروانه اشتغال بكار « برق و الكترونيك » ۳۴ -به فارغ التحصيلان رشته مهندسي
مهندسي تأسيسات برقي ساختمان (با كد ۵۰۰ ) و به فارغ التحصيلان رشته مهندسي (برق- الكترونيك) پروانه اشتغال بكار مرتبط با
مهندسي تأسيسات برقي ساختمان (با كد ۵۳۰ ) تعلق مي گيرد.
۳۵ -فارغ التحصيلان كارشناسي مهندسي شبكه هاي انتقال و توزيع و يا مهندسي علمي- كاربردي شبكه هاي انتقال و توزيع در صورت
ارائه مدرك تحصيلي مورد تأييد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري مي توانند پروانه اشتغال بكار مهندسي تأسيسات برقي ساختمان (با
كد ۵۰۰ ) دريافت نمايند.
۳۶ -به فارغ التحصيلان كارشناسي ناپيوسته مهندسي كنترل و ابزار دقيق و مهندسي تكنولوژي كنترل و ابزار دقيق پروانه اشتغال بكار
مرتبط با مهندسي تأسيسات برقي ساختمان (با كد ۵۱۰ ) تعلق مي گيرد.
۳۷ -فارغ التحصيلان مهندسي كاربردي برق- قدرت از دانشگاه صنعت نفت آبادان در صورت تأييد مدارك تحصيلي از سوي وزارت علوم،
تحقيقات و فناوري مي توانند پروانه اشتغال بكار مهندسي تأسيسات برقي ساختمان (با كد ۵۰۰ ) دريافت نمايند.
۳۸ -به فارغ التحصيلان رشته علمي – كاربردي معماري از دانشگاه ها و مؤسسات آموزشي مورد تأييد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
پروانه اشتغال بكار مهندسي معماري با كد ( ۱۰۰ ) تعلق مي گيرد.
۳۹ -به فارغ التحصيلان رشته جغرافيا و برنامه ريزي شهري، پروانه اشتغال بكار شهرسازي و يا مرتبط با آن تعلق نمي گيرد.

( پيوست ( ۱
معاونت نظام مهندسي و اجراي ساختمان
دفتر سازمان هاي مهندسي و تشكل هاي حرفه اي
كد رشته ها، نوع پروانه اشتغال بكار (اصلي- مرتبط) براساس عنوان مدارك تحصيلي دانشگاهي (كارشناسي- كارشناسي
ارشد- دكتري)
كد، نوع پروانه و مدرك
دانشگاهي
رشته مهندسي
كد
پروانه
نوع پروانه عناوين مدرك تحصيلي دانشگاهي
اصلي مرتبط مورد تأييد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
عمران
* ۳۰۰
ساختمان سازي (مهندسي عملي، فارغ التحصيلان بعد از سيويل راه و ساختمان ساختمان سازه عمران 
بهمن ماه ۱۳۵۷ دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي)
۳۱۰ * مرتبط با مهندسي عمران- دبيري فني
۳۲۰ * مرتبط با مهندسي عمران- عمران آب
۳۳۰ * مرتبط با مهندسي عمران- راهسازي
مرتبط با مهندسي عمران- ساختمان و تأسيسات كشاورزي ۳۴۰ * مرتبط با مهندسي عمران- عمران روستايي
۳۵۰ * مرتبط با مهندسي عمران- كاربردي
۳۶۰ * مرتبط با مهندسي عمران- تكنولوژي عمران
۳۷۰ * مرتبط با مهندسي عمران- ساختمان سازي
* ۳۸۰
مرتبط با مهندسي عمران- خط و ابنيه معادل ليسانس مهندسي عمران- عمران مرتبط با مهندسي عمران 
عمران- ساختمان مرتبط با مهندسي عمران- عملي 
نقشه برداري
۶۰۰ * مهندسي نقشه برداري
معادل كارشناس مهندسي نقشه برداري مرتبط با مهندسي نقشه برداري ۶۱۰ *
ترافيك
برنامه ريزي حمل و نقل مهندسي ترافيك ۷۰۰ *
راه و ترابري معادل كارشناسي مهندسي ترافيك مهندسي ترافيك ۷۱۰ *
تأسيسات مكانيكي
* ۴۰۰
الكترومكانيك (مكانيك) قبل از سال ۶۰ مكانيك (حرارت و سيالات) 
مكانيك قبل از سال ۶۰ داخل كشور مكانيك خارج از كشور 
* ۴۱۰
معادل كارشناسي مهندسي مكانيك (حرارت و سيالات) مرتبط با مهندسي تأسيسات مكانيكي 
دبيري فني مكانيك (حرارت و سيالات) كارشناسي مهندسي مكانيك (طراحي و جامدات) 
۴۲۰ * مرتبط با مهندسي تأسيسات مكانيكي ساختمان- سردخانه
۴۵۰ * مرتبط با مهندسي تأسيسات مكانيكي ساختمان- شيمي صنايع گاز
تأسيسات برق
* ۵۰۰
الكتروتكنيك برق خارج از كشور الكترومكانيك (برق) قبل از سال ۶۰ برق (قدرت) 
شبكه هاي انتقال و توزيع مهندسي برق و الكترونيك 
* ۵۱۰
دبيري فني برق (قدرت) معادل كارشناسي مهندسي برق (قدرت) مرتبط با مهندسي تأسيسات برقي ساختمان
مهندسي تكنولوژي كنترل مهندسي كنترل و ابزار دقيق مهندسي برق- كنترل مهندسي برق- مخابرات 
و ابزار دقيق
۵۳۰ * مرتبط با مهندسي برق (الكترونيك)
معماري
* ۱۰۰
معماري و تزئينات داخلي (فارغ التحصيلان دانشگاه علم و معماري (كاربردي- مهندسي عملي) معماري 
علمي و كاربردي معماري صنعت)
معماري سنتي دبير فني معماري ۱۲۰ * مرتبط با مهندسي معماري
۱۴۰ * مرتبط با مهندسي معماري- مرمت و احياي بناهاي تاريخي
شهرسازي
۲۰۰ * شهرسازي
۲۱۰ * شهرسازي- طراحي شهري
۲۲۰ * شهرسازي – برنامه ريزي شهري
۲۵۰ * مرتبط با شهرسازي – مهندسي محيط
۲۶۰ * مرتبط با شهرسازي- محوطه سازي و طراحي فضاي سبز
۲۷۰ * مرتبط با شهرسازي- كارشناسي ارشد برنامه ريزي محيط يا محيط زيست

معادل كارشناسي ارشد شهرسازي (طراحي شهري با برنامه ريزي شهري) مرتبط با شهرسازي ۲۹۰ *
( پيوست ( ۲
مدارك لازم براي كميسيون ه مارزي رشته ها
۱ - تكميل فرم درخواست متقاضي
۲ - ارائه رونوشت مدرك تحصيلي دانشگاهي (مطابق بند الف ماده ۷ آيين نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان)
۳ - ارائه رونوشت پروانه اشتغال بكار مهندسي پايه دو نظارت
۴ - ارائه ريز نمرات تحصيلي كه به تأييد دانشگاه مربوطه رسيده باشد و يا كاتالوگ دانشگاه چنانچه ريزنمرات به زبان غيراصلي
باشد ترجمه الزامي است.
براي متقاضيان در استان تهران كليه مدارك به ترتيب ليست اعلام شده به مسؤول مربوطه تحويل گردد. ♦
براي متقاضيان ساير استانها كليه رونوشت مدارك توسط سازمان نظام مهندسي و يا مسكن و شهرسازي استان مربوطه برابر ♦
اصل و ممهور گرديده، ارسال شود. بديهي است در غير اينصورت امكان طرح و بررسي مدارك در كميسيون هم ارزي رشته ها
وجود ندارد.

( پيوست ( ۳
فهرست واحدهاي درسي مصوب كميسيون هم ارزي رشته ها
( جهت صدور پروانه اشتغال بكار مهندسي عمران ( كد ۰۳
رديف نام درس تعداد واحد رديف نام درس تعداد
واحد
۱۵ ۳ سازه هاي بتن آرمه ۳ ۲ ۱ رياضي عمومي ۱
۲ رياضي عمومي ۱۶ ۳ ۲ پروژه بتن آرمه ۱
* ۳* معادلات ديفرانسيل ۱۷ ۳ سازه هاي فولادي ۳ ۱
۲ ۴ رسم فني و نقشه كشي ساختمان ۱۸ ۲ سازه هاي فولادي ۲
۵ نقشه برداري و عمليات ۱۹ ۲ پروژه سازه هاي فولادي ۱
۶* مصالح ساختماني و آزمايشگاه ۲۰ ۲ زمين شناسي مهندسي ۲
* ۷* تكنولوژي بتن و آزمايشگاه ۲۱ ۲ مكانيك خاك ۳
۸ اصول و مباني معماري و شهرسازي ۲۲ ۲ آزمايشگاه مكانيك خاك ۱
* ۹* استاتيك ۲۳ ۳ مهندسي پي ۲
* ۱۰ ديناميك ۲۴ ۳ روشهاي اجرايي ساختمان ۲
* ۱۱ * مقاومت مصالح ۲۵ ۳ متره و برآورد پروژه ۱
۱۲ تحليل سازه ها ۲۶ ۳ ۱ طراحي معماري ۲
۱۳ تحليل سازه ها ۲۷ ۳ ۲ تأسيسات مكانيكي و برقي ۲
* ۲۸ بارگذاري ۲ * ۳ ۱۴ سازه هاي بتن آرمه ۱
** ۲۹ اصول مهندسي زلزله ۳
جمع كل واحدها ۶۹
* گذرانيدن كليه واحدهايي كه با ستاره مشخص شده اند براي دريافت پروانه اشتغال بكار مرتبط با مهندسي عمران الزامي است.
** گذرانيدن درس اصول مهندسي زلزله از سال ۷۶ به بعد الزامي مي باشد.
باتوجه به تبصره هاي ۱ و ۲ ماده ۷ قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان، دانش آموختگاني كه عنوان رشته تحصيلي آنها با رشته هاي
اصلي مهندسي ملحوظ در ماده ۶ قانون مذكور، متفاوت است و دروس گذرانيده شده توسط آنها با اهداف خاصي مانند دبيري يا اجراي
ساختمانهاي روستايي، تدوين شده است، تنها مي توانند پروانه اشتغال بكار مرتبط با مهندسي عمران دريافت نمايند.
( پيوست ( ۴
٧
فهرست واحدهاي درسي مصوب كميسيون هم ارزي رشته ها جهت صدور پروانه اشتغال بكار مهندسي
( پروانه اشتغال بكار مهندسي تأسيسات مكانيكي ساختمان (كد ۰۴
رديف نام درس
تعداد
واحد
رديف نام درس
تعداد
واحد
۱ رياضي ۱۵ ۳ ۱ مكانيك سيالات ۳ ۱
۲ رياضي ۱۶ ۳ ۲ * مكانيك سيالات ۳ ۲
۳ برنامه سازي كامپيوتر ۱۷ ۳ آزمايشگاه مكانيك سيالات ۱
۴ شيمي عمومي ۱۸ ۳ * انتقال حرارت ۳ ۱
۵ فيزيك ۱ و آزمايشگاه ۱۹ ۴ كنترل اتوماتيك ۳
۶ فيزيك ۲ و آزمايشگاه ۲۰ ۴ توربو ماشين ۳
۷ رياضي مهندسي ۲۱ ۳ آزمايشگاه انتقال حرارت ۱
۸ نقشه كشي صنعتي ۲۲ ۲ ۱ * حرارت مركزي و تهويه مطبوع ۳ ۱
۹ استاتيك ۲۳ ۳ انتقال حرارت ۲ ۲
۱۰ مقاومت مصالح ۲۴ ۳ ۱ * تأسيسات گازرساني ۲
۱۱ علم مواد ۲۵ ۳ * تأسيسات بهداشتي ساختمان ۳
۱۲ ترموديناميك ۲۶ ۳ ۱ طراحي سيستم هاي تبريد و سردخانه ۳
۱۳ * ترموديناميك ۲۷ ۳ ۲ * پروژه تخصصي تأسيساتي ۳
۱۴ آزمايشگاه ترموديناميك ۱ جمع كل واحدها ۷۴
تبصره ا: داوطلباني كه حداقل ۹۰ درصد ( ۶۷ واحد) از واحدهاي فوق به اضافه تمام دروس ستاره دار را گذرانده باشند مي توانند پروانه اشتغال
بكار مهندسي تأسيسات مكانيكي ساختمان (با كد اصلي ۰۴ ) دريافت نمايند.
تبصره ۲: داوطلباني كه حداقل ۷۰ درصد ( ۵۲ واحد) از واحدهاي فوق را به اضافه ۷۰ درصد دروس ستاره دار را گذرانده باشند مي توانند پروانه
اشتغال بكار مرتبط با مهندسي تأسيسات مكانيكي ساختمان (با كد اصلي ۴۱ ) دريافت نمايند.
تبصره ۳: جهت بررسي مدارك در كميسيون هم ارزي رشته ها معدل كل براي دانشگاه دولتي حداقل ۱۴ و براي دانشگاه آزاد اسلامي حداقل
۱۵ مي باشد.
٨
( پيوست ( ۵
فهرست واحدهاي درسي مصوب كميسيون هم ارزي رشته ها جهت صدور پروانه اشتغال بكار مهندسي
( تأسيسات برقي ساختمان (كد ۰۵ )- جدول اصلاح شده (تجديد نظر دي ماه ۸۷
رديف نام درس
تعداد
واحد
رديف نام درس
تعداد
واحد
۱ فيزيك ۲( الكتريسيته ومغناطيس ) ۱۸ ۳ آزمايشگاه ماشين الكتريكي ۱ ۱
۲ آزمايشگاه فيزيك ۱۹ ۱ ۲ تجزيه و تحليل سيستم ها ۳
۳* كارگاه عمومي يا رسم فني ۲۰ ۱ * بررسي سيستم هاي قدرت ۳ ۱
۴ زبان تخصصي ۲۱ ۲ مخابرات ۳ ۱
۵ نقشه كشي صنعتي ۲۲ ۱ * پروژه كارشناسي ۳
۶ برنامه سازي كامپيوتر ۲۳ ۳ كارآموزي ۲
۷ آمار واحتمالات مهندسي ۲۴ ۳ * الكترونيك صنعتي ۳
۸* كارگاه برق ۲۵ ۱ * حفاظت و رله ها ۳
۹ مدارهاي الكتريكي ۲۶ ۳ ۱ * بررسي سيستم هاي قدرت ۳ ۲
۱۰ مدارهاي الكتريكي ۲۷ ۳ ۲ ماشين هاي الكتريكي ۳ ۳
۱۱ * اندازه گيري الكتريكي ۲۸ ۳ * تأسيسات الكتريكي ۳
۱۲ * آزمايشگاه اندازه گيري و مدار ۲۹ ۱ * طراحي پست ۳
۱۳ الكترومغناطيس ۳۰ ۳ آزمايشگاه ماشين الكتريكي ۱ ۲
۱۴ * الكترونيك ۳۱ ۳ ۱ آزمايشگاه حفاظت و رله ها ۱
۱۵ * آزمايشگاه الكترونيك ۳۲ ۱ ۱ جمع كل واحدها ۷۳
۱۶ ماشين هاي الكتريكي ۳۳ ۳ ۱ جمع واحدهاي ستاره دار ۳۴
۱۷ * ماشين هاي الكتريكي ۳۴ ۳ ۲
تبصره ۱: گذراندن حداقل ۹۰ % واحدهاي فوق ( ۶۵ واحد) براي گرفتن پروانه اشتغال بكار مهندسي تأسيسات برقي (با كد اصلي ۰۵ ) الزامي
است.
تبصره ۲: براي گرفتن پروانه مرتبط با مهندسي تأسيسات برقي گذراندن ۶۵ % واحدهاي فوق ( ۴۷ واحد) الزامي است.
۱۹ واحد) براي دريافت پروانه ) % ۳۱ واحد) از واحدهايي كه با ستاره مشخص شده اند براي دريافت پروانه اصلي و ۵۵ ) % تبصره ۳: گذراندن ۹۰
مرتبط الزامي است.
تبصره ۴: براي گرفتن پروانه اشتغال بكار مهندسي برق (با كد اصلي) گذراندن واحدهاي رسم فني يا كارگاه برق و تأسيسات الكتريكي و يكي
از دروس اندازه گيري و يا رله و حفاظت اجباري است.
٩
( پيوست ( ۶
فهرست واحدهاي درسي مصوب كميسيون هم ارزي رشته ها جهت صدور
پروانه اشتغال بكار مهندسي معماري
رديف نام درس تعداد
واحد
رديف نام درس تعداد
واحد
۱* هندسه كاربردي ۱۵ ۳ * متره و برآورد ۲
۲ بيان معماري ۱۶ ۲ ۲ * مديريت و تشكيلات كارگاه ۲
۳* رياضيات و آمار ۱۷ ۳ * مصالح ساختماني ۲
۴ مقدمات طراحي معماري ۱۸ ۵ ۱ * ساختمان ۲ ۱
۵ مقدمات طراحي معماري ۱۹ ۵ ۲ ساختمان ۲ و گزارش كارگاه ۳
۶ مباني نظري معماري ۲۰ ۳ روستا ۳ ۱
۷ آشنايي با معماري جهان ۲۱ ۲ * طرح معماري ۵ ۱
۸ آشنايي با معماري اسلامي ۲۲ ۴ * طرح معماري ۵ ۲
۹ آشنايي با معماري معاصر ۲۳ ۲ * طرح معماري ۵ ۳
۱۰ * تأسيسات الكترونيكي و نور و صدا ۲۴ ۲ طرح معماري ۵ ۴
۱۱ * تأسيسات مكانيكي ۲۵ ۲ طرح معماري ۵ ۵
۱۲ * ايستايي ۲۶ ۲ طرح فني ۳
۱۳ * مقاومت مصالح و سازه هاي فلزي ۲۷ ۲ طرح نهايي ۶
۱۴ * سازه هاي بتني ۲۸ ۲ جمع كل ۸۷
۶۱ واحد) از واحدهاي فوق شامل واحدهايي كه با ستاره * ) % ۱ - براي دريافت پروانه اشتغال بكار مرتبط با معماري، گذراندن ۷۰
مشخص شده، الزامي است.
۲ - براي فارغ التحصيلان خارج از كشور تطبيق واحدهاي درسي متقاضيان كه در عنوان متفاوت و مضموناً يكسان باشد در صورت وجود
ابهام به عهده اعضاي كميسيون هم ارزي رشته ها مي باشد.


نظرات شما عزیزان:

نام :
آدرس ایمیل:
وب سایت/بلاگ :
متن پیام:
:) :( ;) :D
;)) :X :? :P
:* =(( :O };-
:B /:) =DD :S
-) :-(( :-| :-))
نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه:
ارسال توسط Architecture student

آرشیو مطالب
پيوند هاي روزانه
امکانات جانبی
ورود اعضا:

نام :
وب :
پیام :
2+2=:
(Refresh)

<-PollName->

<-PollItems->

خبرنامه وب سایت:

آمار وب سایت:  

بازدید امروز : 20
بازدید دیروز : 14
بازدید هفته : 175
بازدید ماه : 1165
بازدید کل : 119191
تعداد مطالب : 125
تعداد نظرات : 102
تعداد آنلاین : 1